Podsumowanie

Z menu Analizy wybieramy opcję Podsumowanie

Podsumowanie wyników losowan

Funkcja przedstawia podsumowanie wyników losowań udostępniając wiele informacji jednocześnie. 

W kolumnach oznaczonych w nagłówku liczbami 1 - 5 przedstawiony jest rozkład liczb w dekadach. Wartość 1 w kolumnie oznaczonej liczbą 1 oznacza wystąpienie jednej liczby z pierwszej dekady. Kolumna oznaczona jako H przedstawia łączna ilość wystąpień takiego rozkładu liczb w dekadach we wszystkich analizowanych losowaniach.
Kolumna OV przedstawia ilość losowań jaka upłynęła od czasu ostatniego wystąpienia
Kolumna NP prezentuje ilość liczb nieparzystych w zaznaczonym losowaniu Kolumna PA prezentuje ilość liczb parzystych
Kolumna OE przedstawia ilość losowań jaka upłynęła od ostatniego wystąpienia takie sekwencji liczb parzystych i nieparzystych
Kolumna LO przedstawia ilość liczb z zakresu 1-25
Kolumna HI przedstawia ilość liczb z zakresu 26-49
Kolumna OL - ilość losowań jaka upłynęła od ostatniego wystąpienia takie sekwencji liczb w zakresach 1-25, 26-49
Kolumna SUM przedstawia sumę wszystkich liczb z zaznaczonego losowania

Możliwe jest również wydrukowanie podsumowania wyników losowań za wybrany okres.