Ranking Liczb & Częstotliwość

Z menu Analizy wybieramy opcję Ranking liczb & Częstotliwość

Ranking liczb lotto

Wyświetlone zostanie okno nawigacyjne oraz okno prezentujące odstępy pomiędzy kolejnymi wystąpieniami wybranej liczby

Najczęściej losowane liczby lotto

Lewe okno zawiera tabelę podzieloną na 4 kolumny:
N - liczba
H - ilość wystąpień liczby w analizowanym zakresie losowań
O - Aktualna ilość losowań jaka upłynęła od ostatniego wylosowania liczby
R - Ranking popularności liczby

Aby zmienić kolejność wyświetlania tabeli należy kliknąć na nagłówek odpowiedniej kolumny. Jeżeli chcemy uszeregować liczby wg najrzadziej losowanych, klikamy na nagłówek ostatniej kolumny - na literę "R". Ponowne klikniecie w to samo miejsce spowoduje umieszczenie liczb najczęściej losowanych na górze tabel. Niebieska strzałka w nagłówku kolumny wskazuje kolejność sortowania rosnąco lub malejąco.

Ilość analizowanych losowań zależna jest od ustawienia zakresu losowań.
Liczby podzielone zostały na 3 grupy:

  1. najczęściej losowane liczby oznaczone kolorem czerwonym (liczby aktywne) których ilość wystąpień jest znacznie wyższa od pozostałych.
  2. liczby przeciętne - których ilość wystąpień mieści się w statystycznej normie
  3. liczby najrzadziej losowane (liczby pasywne)

Wykres słupkowy przedstawia okresy pomiędzy kolejnymi wylosowaniami zaznaczonej liczby. Oś x zawiera liczby odpowiadające numerom losowań, w których dana liczba została wylosowana. Oś Y to ilość losowań jaka upłynęła pomiędzy kolejnymi powtórzeniami danej liczby. Ostatnia kolumna C przedstawia ilość losowań która upłynęła od ostatniego wylosowania zaznaczonej liczby.